Rakieta /​/​/ Bomba (2017) full​-​length album + 2 bonus tracks

by ┼ DEATH CRUSADE ┼

/
 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Rakieta /// Bomba (2017) full-length album + 2 bonus tracks via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 10 days

    37 PLN or more 

   

 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  "RAKIETA /// BOMBA" FULL-LENGTH ALBUM + 2 bonus tracks

    20 PLN  or more

   

1.
03:05
2.
03:14
3.
03:10
4.
03:50
5.
6.
03:36
7.
02:11
8.
03:14
9.
10.
11.
05:13
12.
13.

about

Filip "Kalka" Kalkowski - vocals
Michał "Flondra" Jędrejek - guitars
Dariusz "Słowik" Słowikowski - bass
Paweł "Balon" Szymański - drums

credits

released July 14, 2017

Drums and vocals recorded by Michał Miegoń Sound8 Gdynia

Mixing and mastering by Haldor Grunberg Satanic Audio

Lyrics - Filip Kalkowski
Music - Michał Jędrejek
Arranged by Death Crusade

license

all rights reserved

tags

about

┼ DEATH CRUSADE ┼ Gdańsk, Poland

contact / help

Contact ┼ DEATH CRUSADE ┼

Streaming and
Download help

Track Name: Uklad
1. Układ

Zamknięty świat
Zależę od niego
On robi co chcę
Ja tylko słucham

Ref
Żyję w symbiozie ?
On ma władzę
Daje odpocząć
Chwila wytchnienia

Wspinam się po nim
Im głębiej tym trudniej
Odzyskać kontrolę
Kolejna wojna

Ref

Żyję w symbiozie?
On ma władzę
Daje odpocząć
Cisza przed burzą

Walka z układem
Kto to wymyślił
Kto jest zwycięzcą

1. Arrangement

Closed world
I’m depended on
Does what he wants
I just listen

Chorus
Do I live in symbiosis?
He’s got the power
Now giving me rest
The moment of respite

Climbing upon him
The deeper it goes the harder it gets
Regaining control
Another war

Chorus
Do I live in symbiosis?
He’s got the power
Now giving me rest
Silence before the storm

Fight with the arrangement
Who invented this
Who is the winner
And who is the loser
Track Name: Lustro
2. Lustro

Patrz na tych ludzi
Czy to jestem ja
Co to za motłoch
Bezmyślna masa
Nie to jest lustro
To bydło to ja

Ref
Tak to jest lustro
To bydło to ja

Czy jestem uczciwy
Czy jestem etyczny
Czy jestem lepszy
Wydaje się
Czy jestem gorszy
Z pewnością tak

2. Mirror

Look at these people
Is it me among them?
What kind of mob this is?
Thoughtless mass
No, this is a mirror
This mob is me

Chorus
Yes, this is a mirror
This mob is me

Am I honest?
Am I ethical?
Am I better?
So it seems
Am I worse?
Sure I am
Track Name: Utopia
3. Utopia

Nie chcę tak żyć
Żyć tak jak oni
Żyć tak jak wy
Żyć tak jak ty

Żyję w zgodzie , w zgodzie z naturą
Niszczę , morduję, jem i oddycham
Jestem częścią tego systemu
Coraz mniej chęci by coś z tym zrobić
Jestem jak słoń, krowa i wilk
Jestem ofiarą i oprawcą
Jestem ofiarą własnego sumienia
Jestem ofiarą świadomości

Ref

Urodzony by żyć
Żyć w utopi

Jestem ofiarą, jestem oprawcą
Jestem samowystarczalny
I w jednym i w drugim, co za ironia
Brak naturalnych wrogów?
Ja jestem swoim wrogiem
Jestem wrogiem swojego gatunku
Moj gatunek jest moim wrogiem
I to jest w zgodzie z naturą

Ref

Żyje by przetrwać, żyje by żyć
Ingerencja w ten system nie jest mi obca
Nie wiem czy ma to jakiś sens
Urodzony by żyć, żyć w utopi

3. Utopia

I don’t want to live this way
Live like them
Live like you
Live like you

I live at peace, at peace with nature
I destroy, I murder, I eat and breathe
I’m a part of this system
The will to change it is getting lower
I’m like an elephant, a cow and a wolf
I’m a victim and a butcher
I’m a victim of my own conscience
I’m a victim of my own awareness

Chorus
Born to live
To live in utopia

I’m a victim and I’m a butcher
I’m self-sufficient
As both of them, what a irony.
No natural enemies?
I am my enemy
I’m an enemy of my own kind
My own kind is my enemy
And this is a harmony with nature

Chorus
I live to survive, live to live
Ingerating with this system is nothing new for me
I don’t know if it makes any sense
Born to live, to live in utopia
Track Name: W Zamian
4. W zamian

Nie ma już lasów
Nie ma już drzew
Nie ma już łąk
Kwiatów i pszczół
Nie ma co jeść
Nie ma co pic
Nie ma czym oddychać
Nie widząc już nic
Nie ma już ssaków
Ptaków i ryb
Nie ma już mórz
Jezior i rzek
Nie ma mokradeł
Nie ma już żab
Nie ma już cienia
I szansy na nic


Jest za to smog
Jest za to ściek
Mamy religie
I mamy tez lek
Jest ciągły postęp
Łatwiej jest żyć
Mamy hodowlę
Krowy i świń
Mamy też pola
Na papier i chleb
Są wciąż bakterie
Wirusy i grzyb
Mamy budynki
Mamy i cień
Są witaminy
Powodzie i tlen

4. Instead

There are no forests
There are no trees
There are no meadows
No flowers or bees
There is nothing to eat
There is nothing to drink
The air is unfit to breathe
There is nothing to see
There are no mammals
No birds or fishes
There is no seas
No lakes or rivers
There are no wetlands
There are no frogs
There are no shadows
Or chance for anything

Instead there is smog
Instead there is sewage
We have religions
And medicines
Continuous progress
It’s easier to live
We have breedings
We have farmlands
Paper and bread
There are still bacterias
Viruses and funguses
We have buildings
And shadow as well
There vitamins
Floods and oxygen
Track Name: Jakis Czas Temu
5. Jakiś czas temu

Jakiś czas temu skład mnie się zmienił
Teraz ty płyniesz w mojej krwi
Teraz ty jesteś częścią mego ciała
Nie wiem czy to dobrze dla ciebie

Ref

Bo ja to raczej dysfunkcja, dyskomfort i co tam chcesz

Upuszczam , wycinam kawałki mnie
Próbuje wyciąć ciebie z siebie
Może z kolejna kropla krwi
Uwolnię ciebie , uwolnię siebie

Ref

5. Some time ago

Some time ago my composition has changed
Now you are running in my blood
Now you are part of my body
I don’t know if that's good for you

Chorus
Because I’m rather disfunctional
Discomfortable and whatever

I drop and cut pieces of me
I try to cut you from myself
Maybe with another drop of blood
I will free you, I will free myself

Chorus
Track Name: Dobro i Zlo
6. Dobro/zło

Dobro nie istnieje, zło nie istnieje
Zło dobro, dobro zło
To tylko jest kolejny układ
Układ między nami

Ref
Zło, dobro, zło , co za różnica
Dobro, zło, dobro, punkt widzenia

Im więcej kurestw robisz ty
Im więcej kurestw robię ja
Im więcej kurestw robimy my
Stają się one normalnością

Ref

Nasza moralność jest tylko wynikiem naszej kultury
Zbiorem akceptowalnych norm

Przemiana zła w normę
Nadajemy formę
Cel osiągnięty
Akceptujemy normę

6. Good/Evil

Good doesn’t exist, evil doesn’t exist
Evil, good, good, evil
This is another arrangement
Arrangement between us

Evil, good, evil what’s the difference?
Good, evil, good just a point of view
The more shit you do
The more shit I do
The more shit we do
The more normal they appear

Our morality is the result of our culture
Set of acceptable standards

Changing in bad standards
We are shaping form
Objective achieved
We accept this standards
Track Name: Godzine Stad
7. Godzinę stąd

Siedzisz w domu przed ekranem
Robisz wielkie oczy, co za syf

Ref
To tylko godzinę stad
To tyle co nic

Widzisz piekło na ekranie
Zmieniasz kanał, słonce raj

Ref

Piekło jest tuz za rogiem
Nieznośny komfort wyboru

7. An hour away

You seat before the screen
Eyes wide open, that a mess

Chorus
It’s only an hour away
It’s like nothing

You see hell on the screen
You change channel and there’s sun and paradise

Chorus

Hell is right behind the corner
Unbearable comfort of choice
Track Name: Dusze Sie
8. Dusze się

Wychodzę z domu , duszę się
Wracam do domu , duszę się
Wychodzę z siebie, duszę się
Wychodzę z ciebie, duszę się

Ref
Widzę co robisz, słucham co mówisz
Nie wiem co myślisz, ale boję się

Idę przez miasto, duszę się
Idę przez wieś, duszę się
Patrzę na ciebie, duszę się
Patrzę na siebie, duszę się

Ref

Idę ulicą, znowu ciebie mijam, patrzę w twoje oczy i boję się
Czy jesteś na górze, czy jesteś na dole, nie wiem co ukrywasz i boję się
Ocean ignorancji, bezkres nienawiści, ogrom okrucieństwa, no boję się
Ślady ,które widzę, dotyk twoich rąk, dotyk twego mózgu, boję się

Zaczynam od nowa. Nabieram tchu
Nabieram zaufania, nabieram tchu
Myślę ze ty też boisz się
Zataczamy koło, duszę się

Ref

8. I'm suffocating

I’m going outside - I'm suffocating
I’m going back home - I'm suffocating
I’m coming out of myself - I'm suffocating
I’m coming out of you - I'm suffocating

Chorus
I see what you do, I listen what you say
I don’t know what you think, but I’m afraid

I’m going through the city - I'm suffocating
I’m going through the country - I'm suffocating
I’m looking at you - I'm suffocating
I’m looking at myself - I'm suffocating

Chorus

I’m walking on the street, once again passing you by, I’m looking into your eyes and I am afraid
No matter if you are up or down, I don’t know what you are hiding and I am afraid
Ocean of ignorance, infinitude of hate, immensity of cruelty so I am afraid
Traces I see, touch of your hands, touch of your brain, I am afraid

I start from the beginning, I take my breath
I regain trust, I take my breath
I think you are also afraid
We’re doing this in circles, I'm suffocating
Track Name: Rakieta /// Bomba
9. Rakieta bomba

Rakieta bomba, rakieta leci
Jezus Maria, gdzie są moje dzieci
Jest wesele, wybuch trzask
Szczątki kobiet, dzieci wrzask

Ref
Łatwo jest żyć, łatwo umierać
Trupy tylko na ekranie
Pilot siedzi w ciepłym biurze
Nic już złego się nie stanie

Czyste niebo , już coś leci
Czas uciekać , chować dzieci
Są współrzędne , jest i cel
Jakiś błąd, co za pech

Ref
Łatwo jest żyć, łatwo zabijać
Trupy tylko na ekranie
Pilot siedzi w ciepłym biurze
Nic już złego się nie stanie

Na wprost ekran, jest jak gra
Nic nie czuje, nic nie widzi
Konsekwencje są daleko
Nie ma oczu, nie ma krwi

Ref
Łatwo jest żyć, łatwo zabijać
Trupy tylko na ekranie
Pilot siedzi w ciepłym biurze
Nic już złego się nie stanie

9. Rocket, bomb

Rocket, bomb, rocket is coming
Jesus Christ! Where are my children
It’s a wedding, explosion, crash
Women’s remains, children scream

Chorus
It’s easy to live, easy to die
Corpses on the screen
Pilot seats in a comfy office
Nothing bad will ever happen

Clear sky and something is coming
Time to run, to hide the children
There are coordinates, and so is the target
Small mistake, oh what a bad luck

Chorus

The screen in the front is like game
Nothing to feel, nothing to see
Consequences are far away
There are no eyes, there is no blood

Chorus
Track Name: Paranoid Minds
10. Paranoid minds

Our weak minds
Lazy and lack of will
We are prepared for drivel
Drivel of paranoid minds

Use your fucking brain
Find your own way
Nothing happened with out of reason


So why we infected
By this paranoid minds
Our lifestyle
Remains the missing piece of the jigsaw
Track Name: Trash Breeds Trash - DOOM (bonus)
Ignorance breeds fear
Fear breeds prejudice
Trash breeds trash
Trash breeds trash
Prejudice breeds hate
Hate breeds trash
Trash breeds trash
Trash breeds trash
Track Name: Strategic Warheads - Terrorizer (bonus)
Nations failing to defeat
burning ash, who's to blame
human suffer left in torture
rise and fall, fear of war

Fear the future of mankind
nothing left but wasted years
Can't escape, world downfall
cut-throat system, spare no pain
life and death, meet together
why must one, lose like this

Fear the future of mankind
nothing left but wasted years

If you like ┼ DEATH CRUSADE ┼, you may also like: